Paediatric Endocrinology/Surgery

Dr. Richa Arora | Fri | 11AM to 12PM Dr. Sunil Gupta (HOD) | Mon, Thu | 9AM to 6PM Dr. K.K. Gupta (MD) | Tue, Fri | 9AM to 6PM
Dr. Sweta Gupta (MD) | Tue, Fri | 9AM to 6PM Dr. Ajay Gambhir (MD) | Wed, Sat | 9AM to 6PM Dr. Purnima Adlakha (DCH) | Wed, Sat | 9AM to 6PM
Dr. Ajay Aggarwal (DM) | Tue, Fri | 10AM to 12PM Dr. Anju Gambhir (MCH) | Mon, Wed, Fri | 10AM to 1PM Dr. M.C. Gupta
Dr. B.P. Bansal Dr. Praveen Makhija Dr. Anjana Gulani
Dr. Sandhya Dr. Mukesh Kumar
Dr. Archana Raina Dr. Sandhya Soneja Dr. Harshita