ENT

Dr. L.M. Parashar Dr. Ankit Kumar Jain | Wed to Sat | 9AM to 1PM Dr. Rahul Bhargava | Mon | 9:30AM to 10:30PM
Dr. Abhishek Mittal | Thu | 9:30AM to 10:30PM Dr. Shikar Gupta | Mon, Wed, Sat | 5PM to 6PM Dr. Hitesh Aggarwal (HOD) | Mon, Thu, Sat | 9AM to 6PM
Dr. L.K. Narang (MS) | Tue, Fri | 9:30AM to 11AM Dr. Anil Handa (MS) | Wed, Sat | 9AM to 11AM Dr. Manju Bansal (MS) | Mon & Thu | 12PM to 2PM
Dr. Yogesh Kansal (MS) | Tue & Sat | 12PM to 1PM Dr. Sunil Sethi (MS) | Mon, Wed, Thu & Sat | 11AM to 4PM Dr. Deepak Chaudhary (MS) | Tue, Wed & Fri | 11AM to 6PM
Dr. Vipin Kakkar (MS) | Tue & Sat | 3PM to 5PM Dr. Dipti Sinha | Tue & Fri | 11AM to 1PM Dr. Vivek Taneja
Dr. L.M. Parashar Dr. Harsh Vardhan Dr. Avni
Dr. Rakesh | 11:30 to 1:30PM Dr. Rajan Talwar
Dr. Deeksha Nautiyal Dr. Mala Dr. Shivali Agrawal
Smita Gupta Dr. Saloni